Εξοπλισμός

Μεγάλα όργανα/ αντικείμενα εξοπλισμού:

 • 23 συστήματα ψηφιακών σεισμικών καταγραφέων αποτελούμενα από: data logger 24bits, 6 εισόδων, σύστημα αναφοράς βάσης χρόνου με GPS, περιφερειακή μνήμη 4GB, εξωτερική μπαταρία 55Αh
 • 11 σεισμόμετρα ευρέως φάσματος
 • 13 σεισμόμετρα βραχέως φάσματος
 • 3 γεωδαιτικοί  σταθμοί GPS
 • 1 Private Satellite Hub αποτελούμενο από: παραβολική κεραία 2.4m, επιτιθέμενα BUC &LNB,
 • 2 blade servers για protocol processing, 2 servers για network management
 • 10 satellite clients, έκαστος αποτελούμενος από: 1satellite router, παραβολική κεραία 1.2m, επιτιθέμενα BUC & LNB.
 • Ρυμουλκούμενη βάση φορητού σεισμολογικού δικτύου για παρακολούθηση μετασεισμικών ακολουθιών και μελέτες μικροσεισμικής δραστηριότητας, αποτελούμενη από: 1 satellite router, παραβολική κεραία 1.2m, επιτιθέμενα BUC & LNB, 4 transceivers στα 2.4Ghz, 4 κεραίες grid 26dbi, 1 routerboard, 2 εξωτερικές μπαταρίες 55Αh
 • 4 συστήματα επικοινωνίας φορητών σεισμολογικών σταθμών έκαστο αποτελούμενο από: transceivers στα 2.4Ghz, κεραίες grid 26dbi, 1 routerboard, τροφοδοτικό – φορτιστή 18V/1A
 • High performance cluster αποτελούμενο από: 16 Quad Core CPUs @ 2GHz, 128Gb RAM, 3.6Tb storage capacity SAN
 • Cluster αποτελούμενο από 6 dual-core CPUs@2.4Ghz, 24GbRAM, 1Tb storage capacity SAN για πολυπαραμετρική εκτίμηση σεισμικής επικινυνότητας και σεισμολογικές αναλύσεις.
 • Όργανο ηλεκτρικών μετρήσεων IRIS Syscal με δυνατότητα ηλεκτρικών βυθοσκοπήσεων και τομογραφιών με μέγιστο ανάπτυγμα ηλεκτροδίων 230m.
 • Όργανο σεισμικής τομογραφίας Geometrics με 24 κανάλια, μέγιστου αναπτύγματος 215m.
 • Όργανο ηλεκτρικών παροδικών κυμάτων TEM-Fast για βυθοσκοπήσεις με βρόχους μέγιστου αναπτύγματος πλευράς 100m.
 • Όργανο VLF με δυνατότητα λειτουργίας σε VLF και T-LVF κατάσταση.
 • Γυροσκοπικό μαγνητόμετρο Geometrics με διπλό αισθητήρα.
 • Όργανο μέτρησης εδαφικού θορύβου με αισθητήρα Lennartz 3-D και καταγραφικό City Shark II.
 • Σύστημα Διηλεκτρικής Φασματοσκοπίας ευρείας περιοχής συχνοτήτων (BDS) με δυνατότητα μέτρησης έως και θερμοκρασίες 1400 οC.
 • Σύστημα μέτρησης μαγνητικής επιδεκτικότητας δειγμάτων (στερεών, υγρών ή υπό μορφή κόνεως) με δυνατότητα λήψης μετρήσεων στην ύπαιθρο.
 • Για τη διενέργεια ηλεκτρομαγνητικών διασκοπήσεων του εσωτερικού της Γης με την εφαρμογή της μαγνητοτελλουρικής μεθόδου, δύο πλήρη συστήματα MT24LF του οίκου EMI Inc που περιλαμβάνουν εξελιγμένο διπλό δέκτη A/D υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων, 24-bits, με GPS χρονισμό, ελεγχόμενο με φορητό Η/Υ, αισθητήρες μαγνητικού πεδίου τύπου επαγωγικού πηνίου ευρέως φάσματος και χαμηλού θορύβου και αισθητήρες ηλεκτρικού πεδίου με αντιπολωτικά ηλεκτρόδια Cu/CuSO4 και Pb/PbCl2.
 • Tηλεμετρικά συστήματα για τη μελέτη σεισμοηλεκτρομαγνητικών φαινομένων:
 • ΣύστημαMVC-2DS που διαθέτει μετρητικό Η/Υ με GPS χρονισμό, απομονωμένο σύστημα συλλογής δεδομένων 9 εισόδων, 24-bits, φωτοηλεκτρικό μαγνητόμετρο στρέψης πολύ υψηλής ευαισθησίας και ηλεκτρικά δίπολα
 • Σύστημα CR23X Micrologger του οίκου Campbell Scientific που περιλαμβάνει προγραμματιζόμενο πολυπαραμετρικό σύστημα συλλογής δεδομένων με 16 αναλογικές διαφορικές εισόδους, διαύλους διέγερσης, διαύλους παλμών, ψηφιακές θύρεςI/O, μαγνητόμετρο τύπου πύλης μαγνητικής ροής MAG-03MCESL του οίκου Bartington Instruments και ηλεκτρικά δίπολα.
 • Σύστημα μέτρησης ιδιοδυναμικού (SP) που περιλαμβάνει μετρητικό φορητό Η/Υ με εξελιγμένη μετρητική PCMCIA κάρτα (DAQCard ΑΙ-16Ε-4 του οίκου National Instruments) με 16 single-ended ή 8 διαφορικές εισόδους, 12bits, 100kHz δειγματοληψία, εξελιγμένο σύστημα πολυπλεξίας και ρύθμισης σήματος (SCXI-1300/SCXI-1100/SCXI-1000DC του οίκου NationalInstruments) και συστοιχία ηλεκτροδίων τύπου ράβδου.
 • RCS-5B Chirpsounder HF-Receiver (5-30MHz) στην έρευνα της φυσικής της ανώτερης ατμόσφαιρας, τη βελτίωση των ιονοσφαιρικών προτύπων και την σε πραγματικό χρόνο παρατήρηση του διαστημικού καιρού (space weather)
 • GPS Ionospheric Scintillation and TEC Monitoring Station (GISTM) που περιλαμβάνει GPS-L1/L2 Novatel ενεργή κεραία, δέκτη GSV4004B (Model GPStation-G2 SCINTW) και Η/Υ συλλογής δεδομένων.
 • Συστοιχία Η/Υ υψηλών προδιαγραφών με επαγγελματικό λογισμικό έρευνας για την προσομοίωση δικτύων σε συνθήκες δικτυακού φόρτου.
 • Αγορά πολυσυχνοτικού γεωφυσικού ηλεκτρομαγνητικού οργάνου – GEM-2, GEOPHEX LTD. Βάθος έρευνας: έως 20 μέτρα.
 •  Πλήρως αναβαθμίσιμο δορυφορικό σύστημα GPS & GLONASS & GALILEO RTΚ του οίκου JAVAD Αμερικής. Ακρίβεια 1mm.
 • Δέκτης GPS R3 (τεχνολογίας Trimble Maxwell Τechnology και Trimble Everest Multipath Rejection) – χειριστήριο (Trimble Recon με Windows Mobile, 64MB εσωτερική μνήμη) με 12 κανάλια πλήρους παρακολούθησης της L1. Ακρίβεια 10mm.
 • Συστοιχία μη πολούμενων ηλεκτροδίων για μετρήσεις ιδιοδυναμικού.
 • Αυτόνομο φορητό σύστημα τεσσάρων σημείων για τη μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης του υπεδάφους.
 • Αυτόματο σύστημα μέτρησης ανταλλαγής διοξειδίου του άνθρακα.

Άλλη οργανική υποδομή που αποτελεί λειτουργικό σύνολο για αντικείμενα Έρευνας, Π.Υπηρεσιών

 • Δορυφορικό αναλογικό-ψηφιακό πεδιόμετρο 930-2250MHz
 • Αναλυτής φάσματος 1Hz to 1MHz
 • 2 servers Intel Xeon@2GHz, 4GbRAM, 1Tb storage capacity για λήψη δεδομένων σεισμολογικού δικτύου
 • 1 server Sun X4200, για εκτέλεση λογισμικού ανάλυσης σεισμικών γεγονότων σε πραγματικό χρόνο, διάχυση αποτελεσμάτων και διατήρηση βάσης δεδομένων σεισμικών γεγονότων
 • 1 server Dell 2900, για εκτέλεση λογισμικού ανάλυσης σεισμικών γεγονότων σε πραγματικό χρόνο, διάχυση αποτελεσμάτων και διατήρηση βάσης δεδομένων σεισμικών γεγονότων
 • 1server Intel Xeon@1.6GHz, 4GbRAM, 3Tb storage capacity, για αποθήκευση δεδομένων σεισμολογικού δικτύου
 • 1 server Intel Pentium@3.4Ghz, 4GbRAM, ως εξυπηρετητής χαρτογραφικών εφαρμογών πραγματικού χρόνου
 • 1 server Intel Pentium@3.4Ghz, 2GbRAM για έλεγχο και διαχείριση σταθμών σεισμολογικού δικτύου
 • 1 server Intel Pentium@3.4Ghz, 2 GbRAM ως firewall και network management
 • 1 server SunBlade 1000 για εκτέλεση λογισμικών ανταλλαγής δεδομένων με συνεργαζόμενα σεισμολογικά δίκτυα
 • 3 workstations Intel Pentium@3.4Ghz, 1GbRAM, για την καθημερινή ανάλυση σεισμολογικών δεδομένων.
 • 2 UPS, on line interactive, 9KVA
 • 1 UPS, on line interactive, 4.8KVA
 • 1 UPS, on line interactive, 10KVA
 • Ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πλατφόρμα του οίκου Cirrus Logic για την έρευνα Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για Σεισμική Δραστηριότητα
 • C/C#/C++ Laboratory Applications are supported by DotNetBrowser.
 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Περισσότερες πληροφορίες του μεταπτυχιακού προγράμματος,θα τις βρείτε κάνοντας κλικ ΕΔΩ.