Δραστηριότητες

Με βάση τις προαναφερθείσες δυνατότητες η ΕΟ-ΕΓΣ-ΤΕΙΚΡ είναι σε θέση να παρέχει και να διεκπεραιώνει με υψηλή προστιθέμενη αξία τις ερευνητικές δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που παρατίθενται:

 • Έρευνα σεισμικής επικινδυνότητας σε αστικές καθώς και μη δομημένες περιοχές, όπως επίσης και σε θέσεις σημαντικών ή/και μεγάλων υποδομών και τεχνικών έργων
 • Μικροζωνικές μελέτες πόλεων για την ελαχιστοποίηση του σεισμικού κινδύνου
 • Μελέτη ανίχνευσης προσεισμικών υπογραφών σε περιοχές ασθενούς ή έντονης σεισμικότητας
 • Έρευνες σεισμικών πηγών και ισχυρής εδαφικής κίνησης σε σχέση με τη σχεδίαση μεγάλων έργων και υποδομών
 • Σεισμοτεκτονική ανάλυση για τον εντοπισμό ενεργών ρηγμάτων
 • Συμμετοχή σε ερευνητικές εργασίες που σχετίζονται με την τρωτότητα κατασκευών λόγω ενδεχόμενου ισχυρού σεισμικού φορτίου, κυρίως σε θέματα που αφορούν την επίδραση του εδάφους
 • Σχεδίαση σεναρίων απόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που οφείλονται σε ενδεχόμενη σεισμική καταστροφή
 • Σεμινάρια, διαλέξεις και δημοσιεύσεις με στόχο την ενημέρωση του πληθυσμού για τους σεισμούς και τα μέσα που διατίθενται για προστασία και μείωση του σεισμικού κινδύνου. Έμφαση δίδεται στη διεξαγωγή διαλέξεων σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Γεωφυσική Έρευνα
 • Επίλυση προβλημάτων στην τεχνική σεισμολογία και γεωλογία, π.χ. προσδιορισμός βάθους και τοπογραφίας βραχώδους υποστρώματος για τη θεμελίωση μεγάλων τεχνικών έρ-γων (γέφυρες, φράγματα, λιμένες κλπ.)
 • Σεισμική Τομογραφία
 • Γεωηλεκτρική Τομογραφία
 • Εφαρμογή μεθόδων σεισμικής ανάκλασης και διάθλασης
 • Φυσική Γεωυλικών
 • Παραγωγή και διάθεση Θεματικών Χαρτών (γεωλογικοί, χρήσεων Γης, γεωμορφολογικοί, επικινδυνότητας, γεωφυσικοί, κλπ)
 • Παραγωγή και διάθεση ορθοφωτοχαρτών
 • Παραγωγή Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους (D.T.M)
 • Χρήσεις και διαχείριση Γης
 • Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών
 • Παρακολούθηση και προστασία γεωπεριβάλλοντος και φυσικών διαθεσίμων
 • Χωρική κατανομή, παρακολούθηση και διαχρονική καταγραφή γεωπεριβαλλοντικών φαινομένων

 

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Περισσότερες πληροφορίες του μεταπτυχιακού προγράμματος,θα τις βρείτε κάνοντας κλικ ΕΔΩ.